UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij!

szkolenie II stopnia

Szkolenie II stopnia - merytoryczna zawartość treningu

 

 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia II stopnia jest ukończenie szkolenia I stopnia, posiadanie certyfikatu Asystenta Psychodramy i rekomendacji do kontynuowania kształcenia. Ponadto trenerzy drugiego stopnia przed rozpoczęciem grupy II stopnia przeprowadzają seminarium wstępne, na którym potwierdzają gotowość uczestnika do dalszego szkolenia.

 

Cele i treści edukacyjne w ramach szkolenia II stopnia

 

Podczas szkolenia II stopnia kładzie się nacisk na naukę umiejętności koniecznych do prowadzenia grupowej pracy metodą psychodramy. Uczestnicy pogłębiają rozumienie procesów zachodzących w grupie, ćwiczą stosowanie technik psychodramy przez prowadzenie prac protagonistycznych, gier grupowych i innych form stosowanych w psychodramie, takich jak: rozgrzewki, wybór protagonisty, sharing i feedbeck.

            W trakcie szkolenia II stopnia kontynuowana jest praca nad sobą, ponieważ każdy uczestnik ma możliwość wyjścia na scenę w roli protagonisty, a jego praca jest prowadzona przez inną szkolącą się osobę, pod okiem doświadczonego trenera lub pary trenerów. Praca w grupie odbywa się analogicznie do procesu z I stopnia, jest jednak znacznie rozszerzona o głębszą analizę i rozumienie zachodzących procesów, poznawanie teorii i znaczenia stosowanych technik – ich zalet, ograniczeń, szczegółowych zaleceń dotyczących ich użycia. Ważnym elementem tego szkolenia jest nauka współpracy w ko-terapii. Ze względu na specyfikę połączenia roli uczestnika i osoby ćwiczącej się w roli prowadzącego, szkolenie II stopnia jest procesem wymagającym i tym samym ćwiczącym dojrzałość w roli uczestnika i prowadzącego grupę psychodramy.

 

Prezentacja

Podobnie jak w trakcie I stopnia, uczestnicy przedsatwiają na grupie referaty, w których obok dogłębnego poznania i prezentacji teorii oczekuje się przykładów z własnych doświadczeń w roli prowadzącego lub uczestnika działań psychodramatycznych. Prezentacja ta powinna odbywać się w sposób "psychodramatyczny", tzn. należy włączyć do niej grę, bądź ćwiczenia. Forma pisemna prezentacji powinna być następnie udostępniona grupie.

 

 

Protokoły

 

W ramach drugiego stopnia uczestnicy przygotowują trzy różne protokoły, które zaliczają trenerzy.

Protokoły dotyczą własnego prowadzenia, prowadzenia innego uczestnika oraz procesingu z całego bloku. W protokołach uczestnicy muszą wykazać się wiedzą psychodramatyczną, rozumieniem własnych uczuć, działań, stosowanych technik oraz adekwatnym osadzeniem ich w procesie grupowym. Zalecana jest zdolność kreatywnego formułowania hipotez o możliwości alternatywnych dróg w pracach indywidualnych i grupowych, znaczeniu poruszonych i wyłonionych tematów etc.  

 

Połówkowa charakterystyka i podsumowanie

 

W połowie i pod koniec szkolenia ma miejsce charakterystyka cząstkowa i końcowa uczestników w roli zarówno członka grupy jak i roli lidera. Każdy uczestnik w formie samooceny oraz oceny ze strony innych uczestników i trenerów otrzymuje wówczas obraz własnych kompetencji metodycznych i teoretycznych uzyskanych w trakcie szkolenia. 

Charakterystyka obejmuje kryteria związane zarówno z rolą członka grupy jak i z rolą lidera

  • W jakim stopniu dany uczestnik aktywnie konfrontował się w roli prowadzącego, protagonisty, antagonisty, ego pomocniczego, w grach grupowych, w feedbackach, w informacjach zwrotnych po prowadzeniu.
  • Jak ocenia się jego empatię, postrzeganie siebie samego i innych, elastyczność w rolach, kreatywność w roli uczestnika i prowadzącego
  • Jak ocenia się jego postrzeganie procesów grupowych oraz zdolność interweniowania i zachowanie się w różnych sytuacjach, w szczególności sytuacjach konfliktowych.
  • Jak kreatywny, uważny i odpowiedzialny jest w stosowaniu technik psychodramy w kolejnych etapach pojedynczej pracy indywidualnej, grupowej oraz w trakcie całego procesu grupowego.
  • Oceniana jest zdolność do współpracy i wypełniania ról lidera i ko-lidera

Podczas charakterystyki cząstkowej w samoocenie i ocenie innych mówi się także, w jakich obszarach uczestnik powinien jeszcze popracować, ćwiczyć, dokształcać się i co jeszcze jest konieczne dla dalszego rozwoju jego kompetencji jako prowadzącego. 

 

Podczas charakterystyki końcowej należy wyraźnie powiedzieć, czy uczestnik pomyślnie zaliczył szkolenie i czy po spełnieniu dodatkowych formalnych wymogów (praca dyplomowa, seminaria, superwizja) może przystąpić do kolokwium. Decyzja taka spoczywa na trenerach, którzy w wyjątkowych wypadkach mogą korzystać z rady Komisji d/s szkolenia.

 

Trenerzy

 

Szkolenie drugiego stopnia prowadzi trener lub para trenerów. Trenerzy muszą być osobistymi członkami PAFE e.V.

Prowadzenie grupy szkoleniowej II stopnia podlega superwizji przez superwizora PAFE e.V.

 

 

Praca końcowa i kolokwium

Aby wziąć udział w kolokwium każdy kandydat musi zrealizować i zaliczyć pomyślnie wcześniejsze etapy szkolenia, oraz zaprezenować końcową pracę pisemną, która będzie demonstrować zrozumienie teorii i jej zastosowanie w praktyce.

Kolokwium odbywa się w formie grupowej.

Podczas kolokwium kandydat prezentuje aspekty swojej pracy w formie psychodramatycznej i odpowiada na pytania ze strony międzynarodowej komisji i grupy.

 

Po zrealizowaniu wszystkich wymagań,  kandydat uzyskuje certyfikat Terapeuty Psychodramy lub Lidera Psychodramy. Uzyskanie certyfikatu wiąże się z koniecznością podpisania kodeksu etycznego.

Całość godzin dydaktycznych treningowych w szkoleniu II stopnia wynosi min. 720.

 

 

Trener psychodramy

Aby zostać trenerem psychodramy, to znaczy prowadzić grupy szkoleniowe, trzeba:

1/ pracować jako ko-trener w grupie szkoleniowej pod superwizją "life" głównego trenera

2/ dostać rekomendację od głównego trenera

3/ pracować następnie jako współprowadzący z koleżanką/ kolegą o takim samym statusie i regularnie superwać grupę.

4/ uzyskać ostateczną rekomendację superwizora

Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
ul. Michała Bałuckiego 6, 30-318 Kraków
NIP: 6762150959
PEKAO S.A. 22 1240 4689 1111 0000 5141 9185
Copyright © 2009. All rights reserved.