UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij!

szkolenie II stopnia

Szkolenie II stopnia

Warunkiem przystąpienia do szkolenia II stopnia jest ukończenie szkolenia I stopnia i posiadanie certyfikatu Asystenta Psychodramy. Ponadto trenerzy drugiego stopnia na początku szkolenia analogicznie do seminarium wstępnego na pierwszym bloku, potwierdzają gotowość uczestnika do dalszego szkolenia.

 

Cele i treści edukacyjne w ramach szkolenia II stopnia

 

Podczas szkolenia drugiego stopnia kładzie się nacisk na naukę umiejętności koniecznych do prowadzenia grupowej pracy metodą psychodramy. Uczestnicy pogłębiają rozumienie procesów zachodzących w grupie, ćwiczą stosowanie technik psychodramy przez prowadzenie prac protagonistycznych, gier grupowych i innych form stosowanych w psychodramie, takich jak: rozgrzewki, wybór protagonisty, sharing i feedbeck.

            W trakcie szkolenia drugiego stopnia kontynuowana jest praca nad sobą, ponieważ każdy uczestnik ma możliwość wyjścia na scenę w roli protagonisty, a jego praca jest prowadzona przez inną szkolącą się osobę, pod okiem doświadczonego trenera lub pary trenerów. Praca w grupie odbywa się analogicznie do procesu z I stopnia, jest jednak znacznie rozszerzona o głębszą analizę i rozumienie zachodzących procesów, poznawanie teorii i znaczenia stosowanych technik – ich zalet, ograniczeń, szczegółowych zaleceń dotyczących ich użycia. Ważnym elementem tego szkolenia jest nauka współpracy w ko-terapii. Ze względu na specyfikę połączenia roli uczestnika i osoby ćwiczącej się w roli prowadzącego, szkolenie II stopnia jest procesem wymagającym i tym samym ćwiczącym dojrzałość w roli uczestnika i prowadzącego grupę psychodramy.

 

Artykuł

Podobnie jak w trakcie I stopnia, uczestnicy przedsatwiają na grupie referaty, w których obok dogłębnego poznania i prezentacji teorii oczekuje się przykładów z własnych doświadczeń w roli prowadzącego lub uczestnika działań psychodramatycznych. Prezentacja ta powinna odbywać się w sposób "psychodramatyczny", tzn. należy włączyć do niej grę, bądź ćwiczenia. Forma pisemna prezentacji powinna być następnie udostępniona grupie.

 

 

Protokoły

 

W ramach drugiego stopnia uczestnicy przygotowują trzy różne protokoły, które zaliczają trenerzy.

Protokoły dotyczą własnego prowadzenia, prowadzenia innego uczestnika oraz procesingu z całego bloku. W protokołach uczestnicy muszą wykazać się wiedzą psychodramatyczną, rozumieniem własnych uczuć, działań, stosowanych technik oraz adekwatnym osadzeniem ich w procesie grupowym. Zalecana jest zdolność kreatywnego formułowania hipotez o możliwości alternatywnych dróg w pracach indywidualnych i grupowych, znaczeniu poruszonych i wyłonionych tematów etc.  

 

Połówkowa charakterystyka i podsumowanie

 

W połowie i pod koniec szkolenia ma miejsce charakterystyka cząstkowa i końcowa uczestników w roli zarówno członka grupy jak i roli lidera. Każdy uczestnik w formie samooceny oraz oceny ze strony innych uczestników i trenerów otrzymuje wówczas obraz własnych kompetencji metodycznych i teoretycznych uzyskanych w trakcie szkolenia. 

Charakterystyka obejmuje kryteria związane zarówno z rolą członka grupy jak i z rolą lidera

 • W jakim stopniu dany uczestnik aktywnie konfrontował się w roli prowadzącego, protagonisty, antagonisty, ego pomocniczego, w grach grupowych, w feedbackach, w informacjach zwrotnych po prowadzeniu.
 • Jak ocenia się jego empatię, postrzeganie siebie samego i innych, elastyczność w rolach, kreatywność w roli uczestnika i prowadzącego
 • Jak ocenia się jego postrzeganie procesów grupowych oraz zdolność interweniowania i zachowanie się w różnych sytuacjach, w szczególności sytuacjach konfliktowych.
 • Jak kreatywny, uważny i odpowiedzialny jest w stosowaniu technik psychodramy w kolejnych etapach pojedynczej pracy indywidualnej, grupowej oraz w trakcie całego procesu grupowego.
 • Oceniana jest zdolność do współpracy i wypełniania ról lidera i ko-lidera

Podczas charakterystyki cząstkowej w samoocenie i ocenie innych mówi się także, w jakich obszarach uczestnik powinien jeszcze popracować, ćwiczyć, dokształcać się i co jeszcze jest konieczne dla dalszego rozwoju jego kompetencji jako prowadzącego. 

 

Podczas charakterystyki końcowej należy wyraźnie powiedzieć, czy uczestnik pomyślnie zaliczył szkolenie i czy po spełnieniu formalnych wymogów (protokoły, artykuł, praca końcowa, seminaria, superwizja) może przystąpić do kolokwium. Decyzja taka spoczywa na trenerach. 

 

Trenerzy

 

Szkolenie drugiego stopnia prowadzi trener lub para trenerów. Trenerzy muszą być osobistymi członkami PIP i PiFE.

Prowadzenie grupy szkoleniowej II stopnia podlega superwizji przez superwizora PIFE.

 

Skrócony opis i wymogi w szkoleniu II stopnia:

 • Regularny trening w grupie  - 240 godzin z głównym naciskiem na  samodzielne prowadzenie, feedback,  procesing i intensywne studia  teoretyczne i metodologiczne
 • 6 seminariów tematycznych teoretyczne - każde po 18 godzin (Seminaria  musza zostac zrealizowane najpóźniej 3 lata od zakończenia grupy treningowej.)
 • Artykuł prezentowany  w formie psychodramatycznej w grupie treningowej
 • 3 protokoły z grupy treningowej
 • Praktyczne zastosowanie psychodramy we własnej pracy 160 h
 • Superwizja – 90 h, w tym najmniej 10 h superwizji indywidualnej i co najmniej 60h superwizji grupowej

Zakończenie II stopnia szkolenia w psychodramie i ocena odbywa się wewnątrz grupy treningowej, gdzie liderzy decydują czy kandydat zakończył szkolenie satysfakcjonująco.

Praca końcowa i kolokwium

Aby wziąć udział w kolokwium każdy kandydat musi zaprezentować końcową pracę pisemną, która będzie demonstrować zrozumienie teorii i jej zastosowanie w praktyce.

Uczestnictwo w kolokwium jest uwarunkowane skompletowaniem wszystkich wymagań szkolenia II stopnia i zaprezentowaniem pracy końcowej. Kolokwium odbywa się w formie grupowej.

Podczas kolokwium kandydat prezentuje aspekty swojej pracy w formie psychodramatycznej i jest pytany  przez grupę i komisję.

Po zakończeniu z sukcesem wszystkich wymagań,  kandydat uzyskuje certyfikat Terapeuty Psychodramy lub Lidera Psychodramy. Uzyskanie certyfikatu wiąże się z koniecznością podpisania kodeksu etycznego.

Całość godzin treningowych w szkoleniu II stopnia wynosi 708 godzin. 

 

 

Trener psychodramy

Aby zostać trenerem psychodramy, to znaczy prowadzić grupy szkoleniowe, trzeba:

1/ pracować jako ko-trener w grupie szkoleniowej pod superwizją "life" głównego trenera

2/ dostać rekomendację od głównego trenera

3/ pracować następnie jako współprowadzący z koleżanką/ kolegą o takim samym statusie pod regularną superwizją

4/ uzyskać ostateczną rekomendację superwizora

Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
ul. Podwale 1/9, 31-118 Kraków
NIP: 6762150959
PEKAO S.A. 22 1240 4689 1111 0000 5141 9185
Copyright © 2009. All rights reserved.