UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij!

szkolenie I stopnia

Szkolenie I stopnia

Kwalifikacją do rozpoczęcia szkolenie I stopnia jest pomyślne zrealizowanie Seminarium wstępnego.

 

Seminarium wstępne - kwalifikacja

Celem tego seminarium jest stworzenie możliwości wstępnego zapoznania się z metodą psychodramy. Ma to pomóc osobom zainteresowanym w podjęciu decyzji czy ten rodzaj szkolenia im odpowiada i czy są w stanie je podjąć. Powinno to wyjaśnić różne obawy, pytania i motywację kandydata. W razie pojawiania się na tym etapie wątpliwości lub jakichś ograniczeń, które mogłyby uniemożliwić komuś satysfakcjonujące zrealizowanie całości treningu, trenerzy mogą przeprowadzić z kandydatem dodatkową rozmowę i ewentualnie poinformować ją o konieczności rezygnacji z zamysłu dalszego kształcenia się.

 

Szkolenie I stopnia może rozpocząć osoba, która ma ukończone 25 lat i min.

wykształcenie średnie oraz co najmniej 2 letni kurs zawodowy w obszarze, gdzie stosowanie psychodramy jest możliwe i rozpoznawane jako przydatne.

 

Seminarium wstępne wynosi 19 godzin i trwa 3 dni. Koszt: 600zł. Seminaria wstępne są organizowane raz do roku.

 

Cele i treści edukacyjne w ramach szkolenia I stopień

 

Podczas pierwszego stopnia kładzie się nacisk na doświadczenie własne oraz wypracowanie podstawowych umiejętności koniecznych w pracy metodą psychodramy.

Jako członkowie grupy udzielający informacji zwrotnych oraz jako protagoniści czy osoby grające role  na scenie, uczestnicy mogą poszerzać własne zdolności przeżywania, potencjał kreatywnego i spontanicznego działania oraz elastyczność ról. Podczas spotkań z innymi członkami grupy pogłębiają swoją zdolność do empatii oraz konfrontacji.

 

Praca nad sobą umożliwia wgląd we własną psychikę raz jej wpływ na kontakt z innymi członkami grupy. Uczestnicy przeżywają siebie nawzajem na różnych poziomach biograficznych; zarówno we własnych rolach jak i w rolach innych znaczących dla siebie osób, co pozwala na poszerzenie świadomości i rozwój indywidualny. Nie jest to jednak praca stricte terapeutyczna i osoby, które wymagają bardziej zaawansowanej pomocy, powinny skorzystać z oferty grup terapeutycznych organizowanych przy Instytucie.

 

W trakcie spotkań grupy szkoleniowej oraz podczas seminariów o określonej tematyce uczestnicy uczą się podstawowych technik metody J.L. Moreno. Są to m.in.:

 • psychodrama ukierunkowana na protagonistę, pracę ze snem, winiety, rzeźby, fotografie i obrazy ruchome
 • gry grupowe i w podgrupach, takie jak gry spontaniczne, bajki, socjodrama, bibliodrama, odgrywanie anty-ról
 • działania socjometryczne takie jak atom społeczny czy psychodramatyczne techniki czyszczenia relacji
 • techniki uzupełniające, takie jak rozgrzewki, magiczny sklep czy też techniki z teatru playback wzbogacające pracę psychodramatyczną

Nauka owych metod odbywa się poprzez praktyczne doświadczenie oraz próbowanie w znaczeniu własnej pracy nad sobą, czemu towarzyszy analiza procesu grupowego lub poszczególnych jego sekwencji.

 

Ćwiczenie prowadzenia

 

Poza osobistym doświadczeniem uczestnicy mają także możliwość wypróbowywania własnej kompetencji metodycznej poprzez przejmowanie roli prowadzącego we własnej grupie szkoleniowej. Odbywa się to w trakcie szkolenia w postaci samodzielnie prowadzonej sekwencji np.: rozgrzewki, omówienia, winiet, analizy procesu grupowego.. W celu przygotowania uczestników do tej roli  przeprowadzane są krótkie warsztaty, np. ćwiczenie dublowania, budowy sceny, zamiany ról i wywiadu itp.

 

Referaty

 

Celem pogłębienia treści szkoleniowych, a w szczególności  teorii psychodramy, uczestnicy przedstawiają referaty. Prezentacja powinna odbywać się w sposób "psychodramatyczny", tzn. należy włączyć do niej grę bądź ćwiczenia. Służy to rozwijaniu kreatywności. Referaty powinny być  udostępnione grupie w formie pisemnej.

 

W trakcie szkolenia pierwszego stopnia uczestnicy zwykle w podgrupach przygotowują następujące tematy:

 • Morenowski obraz człowieka i jego teoria ról
 • Podstawowe techniki psychodramatyczne (zamiana ról, dublowanie, wywiad, lustro)
 • Znaczenie grupy w psychodramie (Sharing, feedback z ról i feedback identyfikacyjny i ich znaczenie, zastosowanie, gry grupowe)
 • Atom społeczny bądź wybrane aspekty socjometrii 

 

Protokoły

 

W ramach pierwszego stopnia uczestnicy przygotowują trzy różne protokoły, które zalicza trener. Uczestnikom przekazany jest schemat sporządzania protokołu, na którym mogą się opierać, pisząc swój własny.

 

Należy przygotować i oddać w terminie: 

 • protokół z przebiegu całego bloku szkoleniowego ze szczególnym uwzględnieniem grupy i tematów (opis procesu)
 • protokół z pracy własnej
 • protokół z pracy innego uczestnika 

Protokoły powinny zawierać refleksję nad przebiegiem zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem rozwijających się w grupie tematów, przeżyć i powodów zastosowania określonych metod pracy. 

 

Połówkowa charakterystyka i podsumowanie

 

W połowie i pod koniec szkolenia ma miejsce charakterystyka cząstkowa i końcowa uczestników. Każdy uczestnik w formie samooceny oraz oceny ze strony innych uczestników i trenerów otrzymuje wówczas obraz własnych kompetencji metodycznych i teoretycznych, uzyskanych w trakcie szkolenia. 

Charakterystyka obejmuje następujące kryteria:

 • W jakim stopniu dany uczestnik w sposób aktywny konfrontował się w roli protagonisty, antagonisty, ego pomocniczego, w grach grupowych, w feedbackach
 • Jak ocenia się jego empatię, postrzeganie siebie samego i innych, elastyczność w rolach, kreatywność
 • Jak ocenia się jego postrzeganie procesów grupowych oraz zachowanie się w odpowiednich sytuacjach, w szczególności sytuacjach konfliktowych 

 

Podczas charakterystyki cząstkowej w samoocenie i ocenie innych trzeba także podać, nad jakimi tematami dany uczestnik powinien jeszcze popracować i co jeszcze jest konieczne dla dalszego rozwoju jego kompetencji psychodramatycznych. 

 

Podczas charakterystyki końcowej należy wyraźnie powiedzieć, czy uczestnik pomyślnie zaliczył pierwszy stopień i czy zaleca się kontynuację szkolenia na drugim stopniu. Decyzja taka spoczywa na trenerach. 

 

Trenerzy

 

Szkolenie pierwszego stopnia prowadzi para trenerów, najlepiej mężczyzna i kobieta, ale nie jest to warunek konieczny.

Trenerzy muszą być osobistymi cżłonkami PifE.

Prowadzenie pierwszej grupy szkoleniowej I stopnia podlega ciągłej superwizji przez superwizora PIfE.

 

 

Skrócony opis wymagań w ramach szkolenia I stopnia

 

Szkolenie I stopnia obejmuje:

 • Regularny trening w grupie zamkniętej z dwoma stałymi liderami - 240 g w postaci 10 kolejnych czterodniowych bloków, co zwykle zajmuje 2-2.5 roku z głównym naciskiem na terapię własną (self-experience), naukę metodologii i teorii psychodramy oraz analizę procesu i socjometrię.
 • 6 seminariów tematycznych (teoretycznych i specjalistycznych) organizowanych dla uczestników różnych grup, każde po 18 godzin. Uczestnik sam decyduje o ich wyborze i czasie realizacji. Zaleca się, aby jednym z tych seminariów było seminarium „w dużej grupie” (min. 30 osób). Festiwal Psychodramy odbywający się co dwa lata jest zaliczany jako seminarium w dużej grupie. W ramach tych 6 seminariów obowiązkowa jest socjometria.
  Seminaria  musza zostac zrealizowane najpóźniej 3 lata od zakończenia grupy treningowej.
 • 3 protokoły/raporty z pracy grupowej
 • Referat w formie psychodramatycznej prezentowany na jednym z bloków w grupie treningowej
 • Ocena końcowa uczestnika, która jest przeprowadzona w grupie treningowej. Liderzy decydują, czy uczestnik grupy szkoleniowej posiada kwalifikacje, by uzyskać certyfikat Asystenta Psychodramy oraz czy rekomendują go do kontynuacji szkolenia.

 

Całość szkolenia I stopnia wynosi 367godzin.

 

Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
ul. Podwale 1/9, 31-118 Kraków
NIP: 6762150959
PEKAO S.A. 22 1240 4689 1111 0000 5141 9185
Copyright © 2009. All rights reserved.